artIMPLANTspołeczny, 2012

KONKURS Moja Manga

program festiwalu
konkurs
goście
organizatorzy
kontakt

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
ul. Kilińskiego 98
www.spoleczna.pl
uczelnia@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
ul. Łucka 11
www.warszawa.spoleczna.plPatronat medialny:

Wyniki konkursu "Moja Manga"

1 miejsce - Elwira Kolber

2 miejsce - Ewa Spiak

3 miejsce - Paulina Mierzejewska

Regulamin Konkursu plastycznego "Moja Manga" w formacie PDF


Regulamin Konkursu plastycznego "Moja Manga"

§ 1. Organizator.
Organizatorem Konkursu dalej zwanego "Konkursem" jest Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, ul.Sienkiewicza 9.

§ 2. Cel Konkursu.
Celem Konkursu jest stworzenie platformy umożliwiającej wymianę myśli, wiedzy i doświadczeń dotyczących rysunku japońskiej Mangi w ramach festiwalu artIMPLANTspołeczny organizowanego przez Społeczną Akademie Nauk w Łodzi. Konkurs propaguje także wartości plastyczne poprzez promocję zainteresowań i fascynacji plastycznych japońską Mangą wśród polskiej młodzieży.

§ 3. Temat Konkursu.
Tematem konkursu jest forma rysunku Mangi zrealizowana według własnej interpretacji i stylizacji.

§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie i termin przekazywania prac.
1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie oraz absolwenci szkół średnich, którzy nie ukończyli 24 roku życia i nie są studentami uczelni plastycznych.
2. Moja Manga to konkurs prac plastycznych dwuwymiarowych przedstawiający osobistą prezentację lub interpretację dowolnej postaci występującej w rysunkach Mangi.
Może to być postać stworzona przez autora, bez odniesienia do już istniejących postaci, zachowujący rozpoznawalną konwencję stylu Mangi
Wysoko oceniany będzie osobisty indywidualny wkład w prace zgłoszone na konkurs Moja Manga.
Nie może to być kopia istniejących postaci lub rysunków.
Mogą to być stworzone pojedyncze postacie lub forma komiksu.
3. W Konkursie oceniane będą prace wykonane w każdej technice zarówno tradycyjnej (ołówek, kredki, akwarela, tempera, gwasz, kolaż…), jak i technikach obrazu cyfrowego (np. Photoshop) przyjmujące formę: rysunku, obrazu, komiksu, grafiki, ilustracji.
4. Format zgłaszanych prac nie może być mniejszy niż A5 i większy niż A3.
5. Na konkurs można nadesłać 3 prace pojedyncze lub 3 cykle.
6. W konkursie oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie.
7. Prace należy przekazywać Organizatorowi do dnia 31 marca 2013 roku.
8. Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy.
9. Prace przesłane drogą mailową proszę zapisać w formacie JPG, rozdzielczość 300 dpi, o najdłuższym boku 15 cm.
10. Oceniane będą tylko prace przesłane w oryginale wraz z poprawnie wypełnioną Kartą Zgłoszenia lub drogą mailową na adres: mojamanga@spoleczna.pl lub dostarczone w oryginale do 31 marca 2013 roku na adres: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Łódź ul. Sienkiewicza 9.
11. Błędnie wypełniona Karta Zgłoszenia, nie podpisany REGULAMIN KONKURSU "Moja Manga" lub praca nie spełniająca warunków konkursu nie będzie oceniana.
12. Prace przesłane w oryginale lub drogą mailową muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz datą urodzenia.
13. Przekazanie prac następuje za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu lub indywidualnie przez uczniów na adres Organizatora wskazany w regulaminie. Przekazanie prac Organizatorowi następuje z chwilą doręczenia ich z dopiskiem Konkurs "Moja Manga" na adres: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi ul. Sienkiewicza 9 lub na adres e-mail: mojamanga@spoleczna.pl.
14. Za datę przekazania przyjmuje się datę doręczenia pracy na w/w adres (Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia firm przesyłkowych w doręczaniu przesyłek!)

§ 5. Organizacja i przebieg Konkursu.
1. Oceniane będą tylko te prace, które spełniły warunki konkursu.
2. Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji wejdą eksperci z dziedziny sztuki oraz przedstawiciele Społecznej Akademii Nauk (prof. Kyo Hoshino, rysownik Mangi Yoshiyasu Tamura, dr Dora Hara, dr Milena Romanowska i Aleksandra Jackiewicz sekretarz Konkursu).
3. Organizator wyłania laureatów Konkursu nie później niż do 15 maja 2013 roku.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac konkursowych w całości lub w części, m.in. poprzez ich publikację w Internecie, mediach oraz poprzez ich prezentację w formie wystawy.

§ 6. Nagrody.
1. Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe:
- Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej konkursu w terminie do 15 maja 2013 roku.